Zastanawiasz się nad prowadzeniem sprzedaży na Facebooku? Niezależnie od tego, czy założysz sklep będący zakładką twojej strony w tym serwisie, czy też będziesz oferować sprzedaż podczas live’ów albo w postach na fanpage, potrzebny będzie Ci odpowiedni regulamin i polityka prywatności. W tym artykule omawiamy, co powinny zawierać te dokumenty. 

 

Zadania, które spełnia odpowiedni regulamin

Sklep na Facebooku najczęściej będzie rozumiany jako funkcjonalność Facebooka polegająca na dodaniu do Twojej strony na Facebooku odpowiedniej zakładki pozwalającej klientom na dokonywanie zakupów u Ciebie bez opuszczania serwisu Facebook. Być może jednak prowadzisz na Facebooku sprzedaż w czasie organizowanych przez siebie live’ów albo umieszczasz posty z ofertami, na które klienci mogą odpowiadać komentarzach lub w wiadomościach prywatnych. W każdym przypadku będziesz potrzebować odpowiedniego regulaminu sklepu na Facebooku. Regulamin sklepu na Facebooku może mieć formę zakładki na Twoje stronie na Facebooku, ogólnych warunków sprzedaży albo ogólnych warunków świadczenia usług, które można wysłać klientowi podczas ustalania warunków transakcji np. w konwersacji na Messengerze.

Najważniejszymi zadaniami, jakie spełnia regulamin sklepu na Facebooku jest przede wszystkim wykonanie Twoich ustawowych obowiązków informacyjnych wobec klientów oraz uregulowanie umów sprzedaży zawieranych poprzez taki sklep. Co więcej, posiadanie regulaminu sklepu na Facebooku jest obowiązkiem prawnym. Ustawa o prawach konsumenta nakazuje podanie konsumentowi szeregu informacji o sprzedawcy i regulamin sklepu na Facebooku jest jedynym miejscem, gdzie wszystkie te informacje można zawrzeć. Z kolei Rozporządzenie RODO wymaga podania wielu informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych klientów.

 

Elementy kompleksowego regulaminu sklepu na Facebooku

Kompleksowy regulamin sklepu na Facebooku powinien zawierać szereg elementów, do których należą przede wszystkim:

  • informacje o sprzedawcy (właścicielu sklepu na Facebooku);
  • opis działania sklepu na Facebooku;
  • zasady dotyczące sprzedaży, a więc w jaki sposób umożliwiasz klientom zawarcie umowy sprzedaży, np. poprzez funkcjonalność „Sklep” udostępnianą przez Facebooka, czy też poprzez uzgodnienie warunków sprzedaży za pośrednictwem Messengera – te postanowienia regulaminu sklepu na Facebooku będą bardzo ważne dla ustalania w razie ewentualnego sporu, czy umowa sprzedaży została w ważny sposób zawarta, a także w jakim momencie nastąpiło jej zawarcie;
  • warunki, terminy i sposoby płatności;
  • sposoby dostawy, które udostępniasz klientom, maksymalny termin dostawy;
  • sposób składania reklamacji a także informacja o tym, że masz jako sprzedawca obowiązek dostarczenia towaru bez wad lub wykonania w niewadliwy sposób sprzedanej usługi;
  • informacje o odstąpieniu od umowy: o sposobie i terminie wykonania tego prawa, o obowiązku zapłaty przez konsumenta poniesionych przez sprzedawcę uzasadnionych kosztów zgodnie z ustawą o prawach konsumenta,
  • informacje o wyjątkach od konsumenckiego prawa odstąpienia od umowy;
  • pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w przypadku konsumentów;
  • informacje dotyczące praw autorskich i ewentualnej licencji na korzystanie ze sprzedawanych przez Ciebie materiałów (np. w przypadku gdy sprzedajesz treści cyfrowe, kursy, poradniki).

 

W przypadku, gdy sprzedajesz usługi, warto w regulaminie sklepu na Facebooku szczególnie pamiętać  o konsumenckim prawie odstąpienia od umowy. W przypadku umów o świadczenie usług, można wyłączyć to uprawnienie, ale pod pewnymi warunkami. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów (…) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

W praktyce oznacza to, że w przypadku gdy sprzedaż usług jest skierowana do konsumentów, gdyby usługa miała zastać wykonana przed upływem 14 dni od jej zakupienia przez klienta (t.j. zawarcia umowy o świadczenie usług), będzie konieczne uzyskanie od nich odpowiedniej zgody na świadczenie tych usług przed upływem terminu na odstąpienie od umowy. W przeciwnym razie, konsument mógłby skorzystać z usługi, a następnie odstąpić od umowy i żądać zwrotu zapłaconej kwoty. W regulaminie należy zamieścić informację o tym wyjątku od prawa odstąpienia od umowy i dokładnie opisać, jakich sytuacji on dotyczy.

Brak odebrania od klientów powyższych zgód nie stanowi naruszenia praw konsumenta, ani obowiązków informacyjnych. Umożliwia on jednak klientom odstąpienie od umowy przed upływem 14 dni od jej zawarcia i jednocześnie odzyskanie pieniędzy pomimo skorzystania z odpłatnych usług. 

Jeżeli chcesz klientom Twojego sklepu na Facebooku wysyłać po zakupie newsletter, należy wskazać sposób zapisu na newsletter, a także dane których podanie jest konieczne do zapisu, i które będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Najczęściej będzie to adres e-mail klienta. Jeżeli newsletter będzie służył do przesyłania informacji o charakterze marketingowym, należy odebrać od klienta zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu.

 

Polityka prywatności zgodna z RODO

Będąc administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych podczas prowadzenia sprzedaży, masz wobec klientów liczne obowiązki informacyjne. Ustawodawca unijny przyjął, że podmiot, którego dane są przetwarzane, a więc także klient sklepu na Facebooku, powinien otrzymać od administratora kompleksową i wyczerpującą informację w głównych aspektach przetwarzania jego danych. W tym momencie możesz zacząć zastanawiać się, czy nie jest tak, że administratorem danych użytkowników Facebooka, spośród których rekrutują się Twoi klienci, jest serwis Facebook. Rzeczywiście tak jest, ale jako sprzedawca i właściciel strony na Facebooku również pełnisz funkcję administratora. Oznacza to, że nadal musisz spełnić wszystkie obowiązki informacyjne wobec swoich klientów. Co więcej, w niedawnym wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein przeciwko Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH wskazano, że właściciel fanpage na Facebooku jest również administratorem danych osobowych. Tak więc nie musisz nawet prowadzić sprzedaży na Facebooku, aby aktualizowały się obowiązki informacyjne wynikające z Rozporządzenia RODO, ponieważ obowiązki informacyjne masz również wobec fanów Twojego fanpage, czy nawet użytkowników tylko odwiedzających Twoją stronę na Facebooku. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia RODO, powinieneś zapewnić klientom, jak i zwykłym użytkownikom następujące informacje:

  • dane administratora – nazwa firmy, imię i nazwisko administratora (w przypadku firm jednoosobowych), dane kontaktowe np. adres miejsca prowadzenia działalności/siedziby, adres e-mail;
  • jeżeli wyznaczyłeś w swojej firmie inspektora ochrony danych – dane kontaktowe tej osoby;
  • cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych;
  • kategorie odbiorców danych osobowych – jeżeli przekazujesz dane klientów jakimś podmiotom zewnętrznym;
  • przekazywanie danych osobowych klientów do państwa będącego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym – EOG (czyli państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz Norwegią, Islandią i Liechtensteinem) lub organizacji międzynarodowej mającej siedzibę poza EOG;
  • konkretny okres przechowywania określonych danych osobowych lub kryteria ustalenia takiego okresu;
  • prawo żądania przez osobę, której dane dotyczą dostępu do jej danych oraz do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jej danych;
  • prawo do cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych;
  • prawie do wniesienia przez osobę, której dane dotyczą skargi do organu nadzorczego (w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony danych Osobowych – UODO);
  • czy wymóg podania danych osobowych podczas zakupów jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy oraz jakich danych i jakich sytuacji taki wymóg dotyczy;

Dobrze napisana polityka prywatności ma zatem przede wszystkim funkcję spełnienia wszystkich tych obowiązków informacyjnych wobec Twoich klientów.

 

Podstawy prawne przetwarzania danych

Warto zadbać, aby zbieranie i przetwarzanie danych Twoich klientów miało konkretne podstawy prawne. Rozporządzenie RODO zabrania przetwarzania danych bez takiej postawy. Jeżeli zatem nie możesz znaleźć podstawy do przetwarzania określonych danych w określonej sytuacji, może oznaczać to, że prawo zabrania Ci w danej sytuacji przetwarzać dane. W takim przypadku trzeba zweryfikować, czy cel który założyłeś w związku z przetwarzaniem jest rzeczywiście konieczny lub prawidłowo sformułowany. Najczęściej występujące w sklepie na Facebooku podstawy prawne przetwarzania danych są następujące: 

 • wykonanie umowy np. umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi lub podjęcie działań na żądanie klienta przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO);
 • prawnie uzasadniony interes administratora np. prowadzenie fanpage na Facebooku, prowadzenia statystyk i analizy korzystania z Fanpage przez odwiedzających Fanpage korzystając z narzędzi udostępnianych przez Facebook, dochodzenie roszczeń związanych z zawartymi umowami lub obrona przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO);
 • zgoda klienta, np. na marketing (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO);
 • obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO).

Pełna lista podstaw prawnych przetwarzania danych zawarta jest w art. 6 Rozporządzenia RODO. Warto zapoznać się z tym przepisem w razie jakichkolwiek wątpliwości, czy założony przez Ciebie cel przetwarzania danych klientów jest zgodny z wymogami Rozporządzenia RODO.

 

Podsumowanie

Jeżeli zamierzasz prowadzić sprzedaż na Facebooku, powinieneś spełnić szereg obowiązków informacyjnych wobec Twoich klientów, a także odpowiednio uregulować kwestię możliwości zawierania umów sprzedaży. Dużą część z nich można wypełnić poprzez posiadanie dobrze napisanego regulaminu oraz polityki prywatności sklepu na Facebooku. Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskaniem profesjonalnej pomocy przy napisaniu odpowiedniego regulaminu i polityki prywatności Twojego sklepu na Facebooku lub masz jakiekolwiek pytania dotyczące prawnych aspektów prowadzenia sprzedaży w formie sklepu na Facebooku – nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji. Możesz skontaktować się z nami np. pod adresem e-mail: kontakt@regulaminowo.pl.