Umowa najmu okazjonalnego

Umowa najmu okazjonalnego

Umowa najmu okazjonalnego jest ważna, ponieważ najem okazjonalny lokalu jest szczególną formą najmu uregulowaną w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz....
Umowa agencyjna

Umowa agencyjna

Umowa agencyjna jest umową cywilnoprawną, co oznacza, że uregulowań tych zobowiązań należy szukać w kodeksie cywilnym (art. 758- 764 (9)). Poprzez zawarcie umowy agencyjnej przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do pośredniczenia przy zawieraniu umów na rzecz dającego...
Umowa o dzieło

Umowa o dzieło

Umowa o dzieło jest umową cywilnoprawną co oznacza, że zastosowanie do niej mają przepisy kodeksu cywilnego. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania określonego dzieła a zamawiający do wypłaty za nie wynagrodzenia. Celem umowy o dzieło jest osiągnięcie...
Umowa zlecenie

Umowa zlecenie

Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną co oznacza, że zastosowanie do niej mają przepisy kodeksu cywilnego a nie kodeksu pracy. Przez umowę zlecenia należy rozumieć zobowiązanie jednej strony – zleceniobiorcy do wykonania określonych czynności na rzecz...
Umowa o pracę

Umowa o pracę

Umowa o pracę ma charakter dwustronnie zobowiązujący i odpłatny. Pracownik zobowiązuje się do wykonywania określonych obowiązków a pracodawca do wypłaty wynagrodzenia za spełnione świadczenie. Regulowań dotyczących tej umowy należy szukać w Kodeksie Pracy. Co należy...